Grote bomen behouden dankzij initiatief bewoners

In juni informeerden wij bewoners per brief dat we alsnog een aantal bomen in het Meanderpark moesten verwijderen voor een duiker, een betonnen buis onder de grond. Geen prettige boodschap om te vertellen, vindt Dawn Tulling, omgeving coördinator bij VeenIX: ‘Het verwijderen van bomen is  een beladen onderwerp. VeenIX en Rijkswaterstaat laten natuurlijk  het liefst bomen staan, maar met een weguitbreiding gaat dat helaas niet overal.’  Nu, drie maanden later, kunnen die bomen toch blijven staan én ligt er straks een duiker in de grond. ‘Dat is mede mogelijk door een haalbaar alternatief, aangedragen door bewoners’, aldus Dawn.

In het Meanderpark wordt de tijdelijke afrit 5 (Amstelveen-Stadshart), komende vanuit de richting Amsterdam/Utrecht, aangelegd. Om deze afrit op zijn plek te houden, worden damwanden geplaatst, onder andere voor een deel in de sloot van het Meanderpark. Om de doorstroming van het water te behouden, wordt een betonnen buis (duiker) onder de grond aangebracht. Hiervoor stonden  een aantal grote bomen en struiken in de weg.

Suggestie bewoners voor behoud bomen

Een week na het versturen van de brief, stond een bijpraatmoment met de bewoners gepland om de informatie uit de brief toe te lichten. Een van de bewoners kwam met een alternatieve locatie voor de duiker, zodat de grote bomen zouden kunnen blijven staan. Dawn: ‘Dit zou betekenen dat de duiker een stuk langer zou moeten worden, er een bocht in moest, maar vooral, dat we verder buiten ons werkgebied zouden komen’.’

Projectgrens

‘Met de suggestie van de bewoners ben ik teruggegaan naar ons ontwerpteam. Samen hebben we bekeken of de alternatieve locatie technisch uitvoerbaar was. En we hebben het waterschap gevraagd of zij met een langere duiker met een bocht erin akkoord konden gaan. Beide bleek het geval’. Daarna moest antwoord gevonden worden op de vraag waarom het in eerste instantie op deze locatie bedacht is. Dick Gomes, hoofduitvoerder bij VeenIX: ‘De eerste locatie van de duiker valt net binnen de projectgrens, de grens waarbinnen VeenIX het beheer en onderhoud van Rijkswaterstaat en Amstelveen heeft overgenomen en tevens de grens waarbinnen wij ons werk moeten uitvoeren. De alternatieve locatie valt buiten die grens.’ Dit betekent dat VeenIX in overleg moest met de gemeente, omdat de alternatieve locatie op hun grond ligt. Ook was afstemming met het waterschap nodig. ‘Tegelijkertijd moesten we intern de planning afstemmen. De planning is erg strak, heel veel werk is van elkaar afhankelijk. Als het één langer duurt, betekent dit dat andere werkzaamheden moeten wachten’, aldus Dick.

Duidelijke verwachtingen

‘Binnen VeenIX en RWS zijn we blij dat de alternatieve locatie mogelijk is. Het is goed nieuws voor de Meanderbewoners en ook een opsteker voor ons als omgevingsteam. Het is natuurlijk fijn als we echt wat kunnen doen met vragen en suggesties van bewoners. Dat maakt het werk leuk’, vervolgt Dawn. Dick benadrukt dat ook bij de alternatieve locatie struiken en een grote boom verwijderd moeten worden, maar wel veel minder dan bij het oorspronkelijke plan. Dick: ‘De alternatieve locatie van de duiker betekent dat we een langere afstand met de duiker moeten overbruggen. Omdat we zoveel mogelijk onder het voetpad blijven, kan veel groen blijven staan maar we hebben wel werkruimte nodig’. ‘Juist om de verwachtingen goed te managen, zijn we met bewoners op de locatie geweest om aan te geven welk groen alsnog weg moet en waar de duiker komt’, vult Dawn aan.


Wat vinden bewoners van het proces?

De heer Van Nimwegen, bewoner Meander

‘Als er maximale inspanning geleverd wordt vanuit Rijkswaterstaat en VeenIX, om zoveel bomen als mogelijk te behouden, dan kan ik er makkelijker mee leven dat een aantal bomen toch weg moet. Het blijft een probleem maar het maakt het voor mij makkelijker’.

De heer Sorber, bewoner van de Meander

Ik ben ongelofelijk dankbaar dat het ons als bewoners gelukt is om een aantal prachtige bomen te laten staan. VeenIX en Rijkswaterstaat laten hiermee zien dat achter grote logge organisaties ‘gewone’ mensen werken die het beste voor hebben met de bewoners en de natuur. Voor zo’n groot project als de verdiepte aanleg van de A9, zijn deze twee bomen natuurlijk een klein detail, maar voor ons als bewoners heel belangrijk. Hiermee wil ik ook graag tegen bewoners van Amstelveen zeggen dat Rijkswaterstaat en VeenIX benaderbaar zijn: maak gebruik van informatiemomenten over de A9. Of zoek op een andere manier contact. Laat van u horen als u het niet eens bent met bepaalde zaken. Alleen dan kunnen ze wellicht iets voor u doen’.


Bomenkap in verschillende stappen

Het kappen van bomen voor de verbreding en verdiepte aanleg van de A9, wordt in verschillende stappen uitgevoerd. ‘We hadden natuurlijk meteen alle bomen binnen de projectgrenzen kunnen kappen. Dat hebben we niet gedaan. In plaats daarvan hebben we eerst alleen die bomen verwijderd, waarvan zeker was dat ze weg moesten om ruimte te maken voor de verbreding en verdiepte aanleg. Na het maken van een voorontwerp van de nieuwe situatie, volgt een meer gedetailleerd definitief ontwerp en daarna een nog gedetailleerder uitvoeringsontwerp. Uitvoeringsontwerpen worden voor zowel definitieve als tijdelijke werken gemaakt. Pas wanneer een uitvoeringsontwerp gereed is, zoals bijvoorbeeld in het geval van de duiker in het Meanderpark, wordt duidelijk waar we nog ruimte nodig hebben en kunnen we zien welke bomen nog gekapt moeten worden. Dat betekent wel dat we nog een keer een vervelende boodschap moeten brengen, maar zo weten we wel zeker dat we niet meer bomen kappen dan noodzakelijk’.