Verlegging A1 biedt kans voor versterking landschap, historie, recreatie en natuur

Nu de A1 bij Muiden is verlegd, kan de identiteit van Muiden als vestingstad meer zichtbaar en tastbaar worden. Daarvoor is een programma met verschillende projecten opgesteld, dat Regio Gooi en Vechtstreek, gemeente Gooise Meren, provincie Noord-Holland en Rijkswaterstaat samen uitvoeren.

Zo wordt het landschap rond de schootsvelden hersteld. Schootsvelden zijn open vlaktes rondom een fort of vestingwerk waardoor er goed zicht was op de vijand. Door de verlegging van de A1 is de kans ontstaan om het landschap te herstellen. Daardoor is er goed zicht op de vesting, onder andere vanaf de A1 en de Spieringbrug. Ook worden de vestingwallen en grachten hersteld, waardoor de contouren van de vesting beter zichtbaar worden.

Parkeerplaats P2 verplaatst

Een andere mogelijkheid door het verleggen van de A1 is het verplaatsen van parkeerplaats P2 naar het oosten. De parkeerplaats ligt nu vrij hoog en is daarom dominant aanwezig. Door de nieuwe parkeerplaats een flink stuk lager aan te leggen en de huidige P2 af te graven komt er een vrij zicht op Muiden. Op deze nieuwe plek wordt het aantal parkeerplaatsen uitgebreid. Als P2 is verlegd, kan ook de oorspronkelijke toegangsweg naar de vesting worden hersteld. Parkeerplaats P1 wordt juist iets kleiner, omdat een deel wordt toegevoegd aan de Waterlandtak, een nieuw natuurgebied.

Nieuwe natuur

De plannen gaan niet alleen over cultuurhistorie, maar dus ook over natuur. Het nieuwe natuurgebied Waterlandtak langs de A1 zorgt voor een verbinding tussen het Naardermeer en het IJmeer. Verschillende diersoorten zoals de otter, bever en ringslang kunnen hun leefgebied vergroten en daardoor neemt de biodiversiteit toe. Rijkswaterstaat heeft met de andere overheden en aannemerscombinatie afspraken gemaakt waardoor het natuurgebied sneller dan gepland wordt ingericht.

 

Het Muiderbos heeft flink te lijden gehad van de aanleg van de A1 in 1965 en de Maxisweg. Grote delen bos gingen verloren. Nu de A1 is verlegd, kan het verloren deel worden hersteld. De inrichting van het Muiderbos als wandelgebied past bij de ambities van de gemeente om meer gebieden aantrekkelijk voor wandelrecreatie te maken.

 

Een deel van de projecten, die zijn beschreven in het programma Verder met de Vesting Muiden, is al uitgevoerd. In 2020 moeten alle plannen klaar zijn.

 

Meer informatie over het programma staat op de website van de regio Gooi en Vechtstreek.