Werkzaamheden Schipholbrug juli 2022

Plaatsen palen tijdelijke werkplatformen

Om aan de Schipholbrug te kunnen werken, bouwt aannemer VeenIX allereerst tijdelijke werkplatformen in het water (op onderstaand kaartje aangegeven in het donkergroen). Die platformen rusten op palen. Het bouwen van de oostelijke werkplatformen duurt van half juli 2022 t/m november 2022. De westelijke werkplatformen worden gebouwd vanaf half oktober 2022.

Plaatsen palen uitbreiding Schipholbrug

We breiden de Schipholbrug zowel naar het noorden als naar het zuiden uit. Dit zijn de brede blauwe lijnen op het kaartje. Eerst wordt de uitbreiding aan de zuidzijde gebouwd. Vervolgens schuiven we het verkeer op de A9 naar het zuiden op. Zo ontstaat aan de noordzijde ruimte om aan de brug te werken.

Voor de uitbreiding van de brug worden allereerst palen geplaatst. Het inbrengen van de palen gebeurt door te boren. Dit maakt op zichzelf niet veel lawaai, maar doordat we hier werken met grote machines en de nodige mensen, kunnen omwonenden hier wel hinder van ondervinden. Deze werkzaamheden vinden op doordeweekse dagen plaats, van 07.00 uur tot 19.00 uur en zijn afgerond in december 2022.

Beton storten en verwijderen

In de laatste week van juli stort VeenIX het eerste beton voor de noordelijke uitbreiding van de brug. Het gaat dan om de landhoofden (daar waar de brug aan land komt) en alle steunpunten op het land en in het water. Daar waar de uitbreiding moet aansluiten op de bestaande constructie wordt er ook gesloopt. Daarnaast worden wapeningsstekken (stalen ankers die de nieuwe betondelen verbinden met de bestaande betondelen) geplaatst in het huidige betonwerk. Die stekken sluiten aan op het nieuwe betonwerk om een goede verbinding te realiseren. Het plaatsen van deze wapeningsstekken en het sloopwerk zal flinke geluidshinder met zich meebrengen voor omwonenden. De werkzaamheden starten eind juli en lopen (gefaseerd) door tot februari 2023. De werktijden zijn van 07:00 tot 19:00.

Laswerkzaamheden

In de nachten van 11 en 12 juli wordt er gelast onder de Schipholbrug. Wij vragen medewerkers gedurende deze uren zo stil mogelijk te zijn en bijvoorbeeld niet met autodeuren te slaan.

Poorten voor werkverkeer & afsluiting Schipholdijk

Om de Schipholbrug van verschillende kanten te kunnen bereiken, maakt VeenIX op diverse plaatsen inritten voor werkverkeer. Hiervoor worden nu voorbereidingen getroffen. Bij poort 1A (zie kaartje) zal het werkverkeer uitvoegen om op het werkterrein te komen. Bij poort 1B (zie kaartje) zal het werkverkeer invoegen op de N232 om het werkterrein te verlaten. Om beide poorten mogelijk te maken, versmallen we de rijweg op de N232/Nieuwemeerdijk. Dit zal gedurende de werkzaamheden aan de Schipholbrug zo blijven (tot einde 2025).

Naar werk: Schipholbrug