Geluidbeperkende maatregelen bouwwerkzaamheden A9    

Ondanks de maatregelen die aannemer VeenIX inzet om geluidhinder zoveel als mogelijk te beperken, is het helaas niet mogelijk om de A9 te verbreden en verdiept aan te leggen zonder geluidhinder. Vooraf aan werkzaamheden moet VeenIX een ontheffing (vergunning) aanvragen. In deze ontheffing staat onder andere aangegeven hoeveel decibel geluid geproduceerd wordt tijdens werkzaamheden en welke maatregelen genomen worden om de hinder zoveel als mogelijk te beperken.

Ontheffing

Een ontheffing moet worden aangevraagd, zodra het maximale niveau, of het maximaal aantal dagen of nachten waarop op grond van het Bouwbesluit 2012 geluidhinder mag worden geproduceerd bij bouw- en sloopwerkzaamheden, wordt overschreden. In Amstelveen en Ouder-Amstel is hiervoor in 2018 het Afwegingskader Bouwlawaai bij bouw- en sloopwerkzaamheden van langdurige projecten gemaakt. Dit kader wordt gebruikt bij het beoordelen van de vergunningsaanvragen.

Geluidbeperkende maatregelen

Onderdeel van de ontheffingsaanvraag is een compensatieplan. Hierin geeft VeenIX aan welke maatregelen genomen worden bij werkzaamheden waarbij de geluidoverlast hoog is. Aannemer VeenIX treft verschillende maatregelen om de geluidoverlast zoveel als mogelijk te beperken, zoals het boren van de funderingspalen voor de verdiepte ligging (in plaats van heien) en het aanleggen van extra stil asfalt op de tijdelijke rijstroken (bypass). Soms zijn maatregelen vanaf de bouwplaats niet voldoende om de geluidoverlast te beperken en wordt gekeken naar maatregelen bij de ontvanger.

Compensatie bewoners

Elke zes maanden doet VeenIX, vooraf aan geplande werkzaamheden, geluidberekeningen. De resultaten laten zien hoeveel decibel geluid de werkzaamheden op de gevel van woningen hebben en welke maatregelen we moeten nemen voor bewoners. Boven de 60 decibel geluid op de gevel in de nacht, bieden we de bewoners van deze woningen een vorm van compensatie aan zoals op maatgemaakte oordoppen of een hotelovernachting. Bewoners die hiervoor in aanmerking komen, ontvangen hierover een brief.

Geluidmeters

Langs de A9, ter hoogte van Amstelveen en Ouder-Amstel, heeft aannemer VeenIX geluidmeters opgehangen om het aantal decibel geluid tijdens werkzaamheden te meten. De resultaten van deze metingen zijn hier te bekijken.