Geluidmonitoring bouwwerkzaamheden A9     

Ondanks de maatregelen die aannemer VeenIX inzet om geluidhinder zoveel als mogelijk te beperken, is het helaas niet mogelijk om de A9 te verbreden en verdiept aan te leggen zonder geluidhinder.

Langs de A9, ter hoogte van Amstelveen en Ouder-Amstel, heeft aannemer VeenIX geluidmeters opgehangen op plekken waar op een later moment werkzaamheden worden uitgevoerd die naar verwachting veel geluidhinder veroorzaken. De resultaten van deze metingen zijn hier te bekijken.

Ontheffing

De gegevens van de geluidmeters worden gebruikt om te voorkomen dat het aantal dagen of nachten waarvoor een geluidontheffing is aangevraagd en verleend, wordt overschreden. Een ontheffing moet worden aangevraagd, zodra het maximale niveau, of het maximaal aantal dagen of nachten waarop op grond van het Bouwbesluit 2012 geluidhinder mag worden geproduceerd bij bouw- en sloopwerkzaamheden, wordt overschreden. In Amstelveen en Ouder-Amstel is hiervoor in 2018 het Afwegingskader Bouwlawaai bij bouw- en sloopwerkzaamheden van langdurige projecten gemaakt. Dit kader wordt gebruikt bij het beoordelen van de vergunningsaanvragen.

Bewoners in de directe omgeving van werkzaamheden worden tijdig geïnformeerd over deze werkzaamheden.

Maatregelen tegen geluidoverlast voor bewoners

Om een gebied tijdens de bouwwerkzaamheden leefbaar te houden, worden afhankelijk van de duur en de ernst van de overlast, bronmaatregelen genomen. De belangrijkste bronmaatregelen zijn dat de palen voor de fundering van de verdiepte ligging worden geschroefd en niet geheid.  Grond waar de damwanden van de verdiepte ligging in komt te staan, wordt voorgeboord. Daardoor wordt veel minder geluidoverlast geproduceerd. De belangrijkste maatregelen bij de ontvanger, de bewoners van Amstelveen en Ouderkerk aan de Amstel, is dat boven een bepaalde hindercontour, bijvoorbeeld op maat gemaakte oordoppen worden aangeboden of een hotelovernachting.

Maatwerk

Per werk en gebied bekijken we welke maatregelen we moeten nemen voor bewoners. Hiervoor doen we elke 6 maanden, vooraf aan de werkzaamheden, een geluidonderzoek. Bewoners die in aanmerking komen voor compenserende maatregelen ontvangen hierover tijdig een brief.