Hulpbruggen voor Kromwijkdreef

Het verleggen van een warmteleiding, aanleggen van de bouwweg en hulpbruggen voor fietsers en voetgangers: vanaf 20 juli bereiden Rijkswaterstaat en aannemerscombinatie IXAS de omgeving van de Kromwijkdreef voor op de werkzaamheden aan de A9.

Warmteleiding verleggen

Om voldoende werkruimte te creëren voor de werkzaamheden, verwijderen we in de week van 20 juli groen en kappen we diverse bomen. Vervolgens worden nieuwe leidingen gemonteerd op een hulpbrug. Zo zorgen we er voor dat de warmteleiding, die nu onder de grond ligt, verplaatst wordt boven de toekomstige tunnelbak. Deze werkzaamheden hebben geen invloed op de watervoorziening van huishoudens.

Tijdelijke bruggen

Voor fietsers en voetgangers maken we vanaf 10 augustus een hulpbrug ter hoogte van de Kromwijkdreef. Later dit jaar leggen we een dergelijke brug aan voor gemotoriseerd verkeer. Deze hulpbruggen komen onder de huidige A9 en boven de nieuwe tunnelbak te liggen. Zo kan alle verkeer veilig de A9 kruisen. Ter hoogte van de metrolijn starten we op 10 augustus met de bouw van een brugconstructie. Hierdoor kan de metro blijven rijden, terwijl we onder de brug de tunnel bouwen.

Aanleg bouwweg en werkterreinen

Over de gehele lengte van de nieuwe tunnel komt aan de noordzijde van de A9 een bouwweg. De bouwweg loopt vanaf de metrolijn naar de Gooiseweg en blijft in ieder geval tot 2018 in gebruik. De bouwweg is nodig om met materiaal en machines bij de A9, de te bouwen tunnel en de metrolijn te kunnen komen. Om de bouwweg aan te kunnen leggen, kappen we bomen en dempen we plaatselijk een gedeelte van de sloot. Daarna starten we met de inrichting van het werkterrein.

Lees ook

De werkzaamheden geven hinder

Het grondwerk, palen heien en het dek van de brugconstructie bouwen en inhijsen kan overlast geven. Om verkeershinder tot een minimum te beperken, maar ook om de veiligheid van zowel de omgeving als van de IXAS-medewerkers te garanderen, voeren we de werkzaamheden van het inhijsen van de hulpbruggen in de avond en nacht uit. De hinder proberen wij zo beperkt mogelijk te houden, maar is in dit geval onvermijdelijk. Het heien van palen, het aanbrengen van damwandplanken en het inhijsen van de hulpbrug kunnen zorgen voor geluids- en trillingoverlast.

Werktijden

Er wordt van maandag tot en met zaterdag gewerkt van 07.00 tot 19.00 uur, maar uitloop van de werkzaamheden is mogelijk. Sommige werkzaamheden kunnen namelijk niet tussentijds onderbroken worden. Dit geldt in het bijzonder voor het aanbrengen van de paalfunderingen en het storten en afwerken van beton. De werkzaamheden rondom het (metro)spoor voeren wij ’s nachts of in het weekend uit. Aannemerscombinatie IXAS mag hier alleen werken als er geen of minder metro’s rijden.