Meest gestelde vragen webinar A9 Badhoevedorp-Holendrecht Amstelveen november 2021

Tijdens de 2 webinars over de verbreding en verdiepte ligging van de A9 Badhoevedorp – Holendrecht zijn veel vragen gesteld. Op de belangrijkste vragen ziet u hieronder het antwoord. 

> Bekijk ook de pagina met de meest gestelde vragen. 

Waarom zijn de restanten van de oude viaducten over de A9 nog steeds niet gesloopt?

De noordelijke delen van de viaducten Kazernepad en Amsterdamseweg worden gesloopt zodra al het verkeer over de bypass rijdt. De noordelijke rijbaan is dan vrij van verkeer waardoor VeenIX de noordelijke delen kan slopen, zonder dat de A9 afgesloten hoeft te worden. Dit scheelt in verkeershinder.

Hoe lang worden de overkappingen over het verdiepte deel van de A9 in Amstelveen?

De overkappingen bij het Oude Dorp en het Stadshart worden 249 meter lang. De overkapping bij het Bovenlandpad wordt 85 meter lang.

Komt er ook een fietsmogelijkheid naast de A9 richting Amsterdam Zuid Oost? Zodat fietsers niet meer via Ouderkerk aan de Amstel hoeven te gaan? Dit zou de fietsroute flink verkorten namelijk.

Een (snel)fietspad van Amstelveen naar Amsterdam Zuid Oost, parallel aan de A9, maakt geen deel uit van het project en wij zien het niet als realistisch dat dit wordt heroverwogen om de volgende redenen:

  • De aanleg van twee fietsbruggen over de Amstel en Bullewijk is erg kostbaar en al eerder is gebleken dat de Vervoerregio Amsterdam een fietsbrug over de Amstel niet wil subsidiëren. De Vervoerregio subsidieert in plaats daarvan de verbreding van het fietspad op de brug over de Amstel langs de N522.
  • De route maakt geen onderdeel uit van het onherroepelijke Tracébesluit Schiphol-Amsterdam-Almere en is ook niet opgenomen in n.a.v. het Tracébesluit gewijzigde bestemmingsplannen van de gemeente Amstelveen en Ouder-Amstel.
  • Het project is aanbesteed en in uitvoering.

Niet overal is voldoende ruimte beschikbaar voor een parallel aan de A9 gelegen fietspad en het combineren van een (snel) fietspad met wegen zoals de Polderweg in Ouderkerk aan de Amstel

Wat wordt er gedaan met het stuk grond tussen van Poelgeest en straks de overkapping?

Het stuk grond tussen Van Poelgeest en de Amsterdamseweg is in eigendom van Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat heeft dat gekocht omdat het nodig is om de wegverbreding te realiseren. Als het project A9BAHO afgerond is, gaat RWS dit stuk afstoten en via het Rijksvastgoedbedrijf verkopen. Wat er kan komen hangt af van de bestemming die de gemeente aan dat stukje geeft. De gemeente is bezig met het opstellen van een ontwikkelvisie voor dit gebied.

Mogen er ook scooters over de fietsbrug Keizer Karelweg?

De fietsbrug (en aansluitende fietspaden) op de overkappingen zullen toegankelijk zijn voor fietsers en snorfietsers/snorscooters. Brommers/bromscooters moeten via de rijbaan rijden.

Waarom is er niet voor een complete tunnel gekozen in Amstelveen?

In 2013 is besloten om niet langer door te gaan met het tunnelplan wat er destijds lag. Reden hiervoor was dat de Amstelveense bijdrage aan het project van 100 miljoen euro niet langer op te brengen was. Daarnaast waren bij een tunnel de op- en afrit bij het Stadshart komen te vervallen. Dit zou betekenen dat al het verkeer van en naar het Stadshart via de lokale Amstelveense wegen kwam te rijden. Dit had enorme gevolgen voor de bereikbaarheid en verkeersveiligheid van de gemeente.

Daarom is er gekozen voor een nieuw plan met een verdiepte aanleg over 1,6 kilometer en 3 overkappingen, waarbij alle op- en afritten blijven bestaan. De bijdrage van Amstelveen is nu 40 miljoen euro.

Hoe ziet de één op één compensatie van gekapte bomen binnen de gemeente Amstelveen eruit?

Uitgangspunt van Rijkswaterstaat en de gemeente Amstelveen is dat alle verwijderde bomen worden gecompenseerd. Alle bomen die verwijderd worden, zijn individueel getaxeerd. De waarde van al deze bomen zitten in een zogenaamd Groenfonds. Dit volledige bedrag wordt besteed aan herplant in de directe omgeving. De gemeente Amstelveen is verantwoordelijk voor de herplant van de bomen binnen de bebouwde kom. Een groot deel van deze herplant zal plaatsvinden op de overkappingen. Samen met bewoners gaat de gemeente in de toekomst aan de slag met de herplant. De plannen bepalen hoeveel bomen er teruggeplaatst worden, welke soort bomen en hoe groot de bomen zijn.

Vindt er nog participatie plaats over de ontwikkeling rond de traverse stadshart?

Ja, participatie hierover is in 2022 en wordt gedaan door de gemeente.

Worden de fietspaden over de overkappingen geen racebaan?

Op alle drie de overkappingen (bij het Oude Dorp, het Stadshart en de Meander) komt een fietspad. Bij de Meander en het Stadshart zit een helling in het fietspad. De verwachting is dat fietsers en bromfietsers hier op relatief lage snelheid omhoog zullen fietsen en op relatief hoge snelheid omlaag zullen komen. De verwachting is echter niet dat deze snelheden dusdanig hoog zullen liggen dat dit tot gevaarlijke situaties zal leiden. Het maximale hellingpercentage van beide fietspaden valt binnen de richtlijnen en leidt over het algemeen niet tot problemen bij vergelijkbare fietsbruggen in Nederland.

Blijft het Shell tankstation langs de A9 bij het Amsterdamse Bos?

Het tankstation aan de noordkant van de A9 blijft bestaan. Het station wordt wel een aantal meter naar het westen verplaatst zodat er meer ruimte is om veilig in- en uit te voegen voor het verkeer.

Komen er geluidschermen langs de bypass?

Langs de bypass komen geluidschermen, variërend van 1 tot 4 meter hoog. De hoogte van de schermen hangt af van het aantal decibel op de gevel van de woningen dat afkomstig is van de A9 en of er voorheen geluidschermen gestaan hebben.

Om het geluid van de bypass verder te reduceren, wordt ook tweelaags ZOAB fijn asfalt (extra stil asfalt) gebruikt. Op de huidige A9 ligt nu enkellaags ZOAB.

Wanneer is de tijdelijke brug voor fietsers en voetgangers bij de Keizer Karelweg klaar?

Op vrijdag 17 december wordt de fiets- en voetgangersbrug over de tijdelijke oprit, in gebruik genomen. De fietsomleiding via het Bovenlandpad vervalt vanaf dat moment. Via deze tijdelijke brug is het voor fietsers en voetgangers weer mogelijk om via de Keizer Karelweg van Amstelveen noord naar zuid te gaan en andersom. De plaatsing van deze brug stond eerder gepland. Helaas konden we door een staaltekort in heel Nederland, de brug niet eerder plaatsen.

Hoeveel meter komt de A9 lager te liggen?

De diepte van de verdiepte ligging verschilt per locatie. Ter hoogte van de het Bovenlandpad komt de verdiepte ligging op 7 meter onder NAP te liggen, dat is ongeveer 8 meter lager dan de A9 nu ligt. Ter hoogte van het Oude Dorp komt de verdiepte ligging 7 meter onder NAP te liggen, dat is 2 meter lager te opzichte van nu. Ter hoogte van de Keizer Karelweg komt de A9 op 10,6 meter onder NAP te liggen, maar liefst 12 meter lager. Dat komt omdat de A9 nu over de Keizer Karelweg heen gaat en straks verdiept ligt.

Hoe zit de fasering eruit?

VeenIX treft op dit moment voorbereidingen voor de aanleg van de bypass. De bypass bestaat straks uit minimaal drie rijstroken aan de zuidzijde van de A9. Als de bypass gereed is, rijdt het verkeer over de bypass en deels nog over op de huidige zuidelijke rijbaan van de A9. De noordelijk rijbaan is vanaf de ingebruikname van de bypass, vrij van verkeer. Dit zal naar verwachting eind 2022 zijn. Dan kan VeenIX starten met de bouw van de noordelijke bak van de verdiepte ligging. Als de noordelijke bak in 2024 gereed is, gaat al het verkeer door de noordelijke verdiepte bak rijden op 2 x 3 versmalde rijstroken. Vervolgens wordt de bypass verwijderd zodat ruimte ontstaat voor het bouwen van de zuidelijke bak.