Veelgestelde vragen A9 Badhoevedorp – Holendrecht

Veelgestelde vragen A9 Badhoevedorp – Holendrecht
Antwoorden op vragen over onder meer luchtkwaliteit, geluidshinder en bouwwerkzaamheden.

Wat gaat er gebeuren? En hoe ziet de omgeving er in de toekomst uit? Op deze en meer veelgestelde vragen over het traject A9 Badhoevedorp – Holendrecht zijn de antwoorden hier te vinden.

 

Verbreding A9 Badhoevedorp – Holendrecht

Waarom wordt de A9 aangepakt?

De A9 tussen Ouderkerk en Aalsmeer werd in 1969 geopend. In 1976 reden er dagelijks 56.500 auto’s over de weg. In 1986 waren dat er 80.000 per dag, in 2014 130.000. De verwachting is dat er tot 2030 dagelijks ruim 160.000 voertuigen over de A9 rijden. Het is de taak van Rijkswaterstaat te zorgen dat al die auto’s vlot en veilig kunnen doorrijden.

Wat verandert er?

De A9 krijgt tussen de knooppunten Badhoevedorp en Holendrecht vier in plaats van drie rijstroken en een wisselbaan. Daarnaast plaatst Rijkswaterstaat nieuwe geluidschermen en wordt de A9 ter hoogte van Amstelveen verdiept aangelegd. Rijkswaterstaat start 2020 met de bouwwerkzaamheden. In 2026 rijdt de eerste auto over de verbrede A9.

Wat is de planning?

  • Maart 2017: Tracébesluit (TB) 2017 inclusief Nota van Antwoord getekend door de minister en ter inzage
  • 2017-2018: Procedure behandeling drie beroepen tegen TB2017 door Raad van State
  • 2018-2019: Aanbestedingsprocedure voor toekomstige opdrachtnemers
  • 2019: Uitspraak Raad van State over ingestelde beroepen tegen TB2017
  • 2019: Gunning contract aan een opdrachtnemer
  • 2020: Eerste schop in de grond
  • 2026: Eerste auto’s over de volledig vernieuwde A9

Tracébesluit 2017

Lees ook de factsheet ‘A9 Badhoevedorp – Holendrecht TB 2017‘ (pdf).

Waarom ligt er een tracébesluit 2017?

De weguitbreiding van het gehele traject van Schiphol-Amsterdam-Almere is vastgesteld in het tracébesluit van 2011. Ter hoogte van Amstelveen is dit besluit gewijzigd van een tunnel in een verdiepte ligging. Het ontwerptracébesluit waarin de wijziging is opgenomen is in 2016 ter visie gelegd (Ontwerptracébesluit weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere 2016). De zienswijzen op het ontwerptracébesluit 2016 hebben geleid tot enkele wijzigingen van het ontwerp. Deze zijn verwerkt in het Tracébesluit weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere 2017.

Wat is er anders in het tracébesluit 2017 ten opzichte van het ontwerptracébesluit 2016?

De geluidmaatregelen worden geoptimaliseerd, onder andere door het plaatsen van een extra geluidscherm aan de noordzijde van de A9 ter hoogte van Elsenhove (tussen km 26,11 en 26,42). Het geluidscherm Operabuurt wordt aangesloten op de schermhoogte ter hoogte van Meander, met een hoogte van 9 meter. In afstemming met het Keizer Karel College en de gemeente Amstelveen verbetert het waterhuishoudingsplan op het sportveld van de school.

 

Bij Meanderflat 4 (ter hoogte van het nieuwe Bovenlandpad) blijven meer garageboxen behouden en aan de westzijde van Amstelveen is ruimte gereserveerd voor de aanleg van twee bushaltes bij de Landscheidingsvaart/Bleekerskade. Een ander verschil tussen het ontwerptracébesluit 2016 en het tracébesluit 2017 is dat bij het tracébesluit 2017 een actueler verkeersmodel is toegepast. Hieruit blijkt een lagere groei van het verkeer tot 2030 dan waar bij het ontwerptracébesluit 2016 vanuit is gegaan. De hoogtes van de geluidschermen aan de buitenzijden van de verdiepte ligging blijven evengoed op de hoogte zoals eerder bepaald in het ontwerptracébesluit 2016.

Kan ik het tracébesluit 2017 nog inzien?

De inzagetermijn is verstreken. Het tracébesluit 2017 lag ter inzage van 21 maart tot en met 2 mei 2017.

Hoe kan ik in beroep gaan?

In beroep gaan tegen het tracébesluit 2017 was mogelijk voor mensen die ook een zienswijze hebben ingediend op het ontwerptracébesluit 2016. Of als men beroep instelde tegen onderdelen van het tracébesluit die in het ontwerptracébesluit 2016 nog niet voorkwamen. Beroepschriften zijn ingediend bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Alle informatie over in beroep gaan, vindt u op de website van Raad van State.

Wat gebeurt er met het beroep?

De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State beoordeelt of de overheid volgens de wet en het geldende recht heeft gehandeld. Een uitspraak van de afdeling bestuursrechtspraak is onherroepelijk. Hiertegen is geen hoger beroep mogelijk.

 

Luchtkwaliteit

Lees ook de brochure ‘Schonere lucht langs rijkswegen‘ (pdf).

Hoe gaat Rijkswaterstaat om met luchtkwaliteit langs rijkswegen bij dit project?

Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) is de naam van de landelijke aanpak om de luchtkwaliteit te verbeteren in Nederland. Het is een samenwerking van gemeenten, provincies en organisaties van de Rijksoverheid. In het NSL wordt ieder jaar de luchtkwaliteit in kaart gebracht, waarbij alle projecten die voor de luchtkwaliteit van betekenis kunnen zijn worden meegenomen in de berekeningen. Ook de verbreding van de A9 maakt hier onderdeel van uit. Daarnaast meet het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) de luchtkwaliteit op zestig vaste plekken in Nederland. Met deze metingen wordt gecontroleerd of de NSL-berekeningen juist zijn. Als blijkt dat er te veel stikstofdioxide of fijnstof in de lucht komt, wordt door de betrokken NSL-partners in overleg bekeken welke maatregelen getroffen kunnen worden om de luchtkwaliteit te verbeteren.

Welke maatregelen worden genomen om de luchtkwaliteit te verbeteren?

Het project verbreding A9 is opgenomen in het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit. Kenmerk van dit programma is dat er als het ware een optelsom plaatsvindt van de effecten van het project en de maatregelen die – zowel binnen het project als op grotere schaal – worden getroffen, om de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren. Doordat bijvoorbeeld de doorstroming op een weg verbetert en auto’s steeds schoner rijden, is de verwachting dat de luchtkwaliteit verder verbetert. Specifiek voor de A9 geldt dat langs de snelweg en op- en afritten geluidwerende voorzieningen komen, zoals geluidschermen, die de geluidbelasting verminderen. Daarbij hebben deze schermen ook een positief effect op de concentratie van verontreinigende stoffen in de lucht.

 

Geluidoverlast

Lees ook onze pagina over ‘Geluid langs rijkswegen‘.

Hoe gaat Rijkswaterstaat om met geluidbelasting langs de rijksweg bij dit project?

Rijkswaterstaat is vanuit de Wet milieubeheer verplicht de geluidproductie langs rijkswegen te beheersen. Bij het wijzigen, aanleggen en onderhouden van rijkswegen houdt Rijkswaterstaat altijd in de gaten of het geluid onder de wettelijke vastgestelde plafondwaarde blijft. Zo wordt voorkomen dat de geluidbelasting op woningen niet onbeheerst toeneemt en omwonenden (meer) geluidoverlast ervaren.

Welke maatregelen worden genomen tegen geluidoverlast door de rijksweg?

Langs de rijksweg en op- en afritten komen geluidwerende voorzieningen, zoals geluidschermen die de geluidoverlast – veroorzaakt door de rijksweg – verminderen. De geluidreductie betekent in ieder geval een duidelijke verbetering ten opzichte van de huidige situatie.

Hoe hoog worden de geluidschermen bij Ouderkerk a/d Amstel?

Met de nieuwe geluidschermen en het toepassen van (super)stil asfalt wordt nagenoeg voor alle woningen een toename van het geluid tussen 2010 en 2030 voorkomen, blijkt uit akoestisch onderzoek. Aan de noordzijde van de A9 komen schermen van 5 tot 8 meter hoog. Aan de zuidzijde van de A9 komen geluidschermen van 1 tot 3 meter, vanwege de lagere concentratie aan bebouwing.

 

De geluidbijdrage van het verkeer van en naar het nieuwe tankstation is meegenomen in het onderzoek. Optrekkend (vracht)verkeer vanaf het tankstation geeft geen verhoging voor de geluidbelasting. Het grootste deel van het geluid komt van het doorgaande (vracht)verkeer dat met een veel hogere snelheid rijdt én dat bestaat uit veel meer passerende voertuigen.

Stikstof

Is het stikstofgehalte dat vrijkomt bij de werkzaamheden van de verbreding en verdiepte aanleg van de A9BAHO niet te hoog?

Op 29 mei 2019 heeft de Raad van State geoordeeld dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet als basis voor toestemming voor activiteiten mag worden gebruikt. De PAS-regeling geldt echter alleen voor Natura-2000 gebieden. Langs de A9 tussen Badhoevedorp en Holendrecht liggen geen Natura 2000 gebieden langs de weg. Deze werkzaamheden vallen daarom niet onder de PAS-regeling.

 

Meer uitleg over PAS vind je hier: https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=pas&deel=0

Verwijderen groen

Om de A9 te kunnen verbreden moet eerst ruimte gemaakt worden. Deze voorbereidende werkzaamheden beginnen na 1 januari 2020 met onder andere het verwijderen van bomen en struiken in Ouder-Amstel. Hiervoor heeft Rijkswaterstaat een kapvergunning aangevraagd. Tijdens de uitvoering van het project A9 Badhoevedorp-Holendrecht, bepalen we welke bomen en struiken we kunnen behouden en welke moeten wijken. Zo worden er niet meer bomen gekapt dan strikt noodzakelijk is. We gaan uit van tussen de 10.000 en 14.000 bomen in de gemeente Ouder-Amstel. Na de verbreding van de rijksweg krijgt de gemeente Ouder-Amstel veel groen terug, met name in het gebied tussen de (Verlengde) Polderweg en de A9 in.

Waar worden de bomen verwijderd?

De meeste bomen die verwijderd moeten worden binnen de gemeente Ouder-Amstel staan op de plek waar de nieuwe, verplaatste verzorgingsplaats Ronde Hoep (locatie voor een korte onderbreking van de reis) zal worden aangelegd. De overige bomen staan onder andere op de locatie ten zuiden van de afrit richting de A2 naar Utrecht.

Waarom komt er bij de Ronde Hoep een verzorgingsplaats en een tankstation en niet elders zodat er minder bomen verwijderd hoeven te worden?

De gekozen locatie voor een verzorgingsplaats en tankstation heeft onder andere te maken met:

  • Het voorkomen van onnodig gebruik van lokale wegen, omdat voertuigen van de Rijksweg af zouden moeten gaan om daar gebruik te maken van een verzorgingsplaats. Dit zou het woon- en leefmilieu kunnen aantasten.
  • Het beleid dat er om de 20 km langs de autosnelwegen per rijrichting een brandstofverkooppunt dient te zijn en om de 40 km een verzorgingsplaats; We hebben gekeken naar vijf alternatieve locaties langs de A9 tussen het knooppunt Badhoevedorp en het knooppunt Holendrecht-Zuid, maar al die locaties bleken ongeschikt om met name veiligheidsredenen (weinig ruimte voor op- en afritten en / of weefvakken, te dichtbij bestaande bebouwing).

Wanneer wordt het groen verwijderd?

De voorbereidende werkzaamheden beginnen na 1 januari 2020. De exacte planning is op dit moment nog niet bekend. Dit is onder andere afhankelijk van de planning en de indeling van de opdrachtnemer / aannemer die het werk gaat uitvoeren.

De opdrachtnemer is wettelijk verplicht de wet Natuurbescherming in acht te nemen. Hierin zijn ook eisen opgenomen die rekening houden met het broedseizoen. Bomen waarin vogels nestelen mogen bijvoorbeeld tijdens het broedseizoen niet verwijderd worden .

Worden de bomen een op een gecompenseerd?

De gekapte bomen worden één op één gecompenseerd. Dat kan zijn door het planten van een fysieke boom per verwijderde boom maar ook door een financiele bijdrage. In het beplantingsplan kan namelijk, door gebrek aan ruimte, echter niet hetzelfde aantal bomen terugkomen voor de gekapte bomen. Daarom blijven Rijkswaterstaat en de gemeente Ouder-Amstel in overleg over een alternatieve invulling, bijvoorbeeld financiële compensatie voor het aanleggen van natuurlijkvriendelijke oevers. Een natuurvriendelijke oever heeft vaak een schuin aflopende waterkant, waar planten op kunnen groeien. De planten bieden een schuilplaats voor vissen en waterinsecten en zuiveren het water.

Hoe wordt omgegaan met de dieren die leven in de bomen?

Op basis van onder meer de zorgplicht uit de Wet natuurbescherming en gedragsregels die horen bij het buiten werkzaamheden verrichten, dient de opdrachtnemer te voorkómen dat  dieren (onnodig) worden gekwetst bij de uitvoering van de werkzaamheden. De Wet natuurbescherming is het kader waaraan de opdrachtnemer zich dient te houden.

Bouwwerkzaamheden 2020 tot 2026

Verbreding rijbaan

In plaats van 3 komen er 4 rijstroken per rijrichting en een wisselbaan vanaf Ouderkerk aan de Amstel tot de A9 Gaasperdammerweg. Hierdoor verbetert de doorstroming en de bereikbaarheid van de gehele noordelijke Randstad.

Verdieping ligging over 1,3 km bij Amstelveen

Bij Amstelveen wordt de A9 over 1,3 kilometer verdiept aangelegd en komen drie overkappingen: één ter hoogte van het Oude Dorp, één ter hoogte van het Stadshart en één ter hoogte van het Bovenlandpad.

Nieuwe geluidschermen

Langs de A9 en bij verschillende op- en afritten wordt in totaal aan 14 kilometer nieuwe geluidschermen aangelegd. Hierdoor vermindert de geluidoverlast en verbetert de luchtkwaliteit in de omgeving van de A9.

Aanpassing kruispunt Keizer Karelweg Amstelveen

De kruising van de Keizer Karelweg met de toe- en afritten van de A9 ligt straks op de overkapping bij het Stadshart. Het huidige viaduct verdwijnt en voor fietsers en voetgangers komt er een brug over het kruispunt. Hierdoor is vlot en veilig verkeer mogelijk.

Voetgangers- en fietserskruising Bovenlandpad Amstelveen

Tussen de Burgemeester Rijnderslaan en de Meander loopt straks een brede fietsers- en voetgangersbrug over de snelweg. Het smalle fietstunneltje verdwijnt.

Hoe voorkomt Rijkswaterstaat schade aan de omgeving door werkzaamheden?

Rijkswaterstaat gaat zorgvuldig te werk bij het uitvoeren van grootschalige wegenbouwprojecten. Om schade aan de omgeving door werkzaamheden te voorkomen, brengt Rijkswaterstaat de schaderisico’s bij dit soort projecten al in een vroeg stadium in beeld. Ook worden werkzaamheden gemonitord. Wilt u meer informatie hierover? Kijk dan op onze pagina over schade monitoring. Hier wordt verder ingegaan op de vraag hoe schademonitoring werkt en waarom wij dit doen.

Wat gebeurt er met de rijstroken, toe- en afritten tijdens de bouwperiode?

De werkzaamheden duren naar verwachting in totaal zes jaar. In deze periode wordt de weg in fasen verbreed. Dat betekent dat gedurende langere tijd bepaalde op- en afritten niet beschikbaar zijn omdat daar aan gewerkt wordt. Het wordt een periode waarin Amstelveen en Ouderkerk aan de Amstel onvermijdelijk overlast gaan ondervinden van de werkzaamheden. De gemeenten en Rijkswaterstaat zullen deze overlast waar dat kan beperken en zo kort mogelijk laten duren.

 

Overdag, op werkdagen, heeft de A9 hetzelfde aantal rijstroken in gebruik als nu. Hierdoor is de kans op overlast op lokale wegen (sluipverkeer) overdag klein. De afsluitingen van op- en afritten zullen veelal in de avonden en nachten plaatsvinden, als er weinig auto’s rijden. Uitzondering hierop zijn de op- en afrit aan de oostelijke zijde van aansluiting Amstelveen. Deze zullen door de werkzaamheden langere tijd (een aantal jaren) zowel overdag als in de nacht afgesloten zijn. Om de overlast hiervan te beperken wordt het lokale wegennet tussen aansluiting Ouderkerk aan de Amstel en het Stadshart voor de start van de bouwperiode verbeterd.

Wat wordt de bouwwijze en hoeveel hinder komt er?

De bouwoverlast tijdens de aanleg van de A9 zullen we zo veel mogelijk beperken.  De bouw is gepland vanaf het jaar 2020. Op dit moment is de bouwmethode nog niet bekend. Er valt daarom op dit moment nog niet veel te zeggen over eventuele bouwhinder door werkzaamheden zoals heien en de maatregelen om deze hinder te beperken. Eind 2019, begin 2020 zal hierover meer bekend zijn en wordt informatie gegeven aan omwonenden.

Hoe wordt het nieuwe tankstation bij Ouderkerk a/d Amstel ingepast?

Langs de zuidzijde van het Amsterdamse Bos is straks geen plaats meer voor een tankstation . Rijkswaterstaat creëert daarom een tankstation met verzorgingsplaats (= parkeerterrein) in de Ronde Hoep. Dit wordt op zo’n wijze ingepast in de omgeving, dat voor omwonenden en weggebruikers het uitzicht op een van de grootste open veenweidegebieden in de Randstad niet wordt aangetast.

Hoe sluit de verbreding A9 aan op de A9 Omlegging Badhoevedorp?

De verbrede A9 sluit in 2024 met 2×4 rijstroken aan op de in 2017 omgelegde A9 rondom Badhoevedorp. In de tussenliggende periode zorgen we ervoor dat deze in de tijdelijke situatie aansluit op 2×3 rijstroken. Vanuit Haarlem wordt de omgelegde A9 bij het knooppunt met de A4 versmald van 3 naar 2 rijstroken om aan te sluiten op de huidige A9 (vlak voor de Schipholbrug).

 

Meer informatie?

Meld u zich aan voor de digitale nieuwsbrief of bel met de landelijke informatielijn: 0800-8002. Om u aan te melden voor deze nieuwsbrieven gaat u naar de website van de Rijksoverheid. Kies hier bij afzenders `Rijkswaterstaat` en bij thema’s voor `Bouwen, wonen en leefomgeving`. Vink aan welke nieuwsbrief of nieuwsbrieven u wilt ontvangen. Voer uw e-mail adres in en klik op ‘Aanmelden’.