Veelgestelde vragen A9 Badhoevedorp – Holendrecht

Veelgestelde vragen A9 Badhoevedorp – Holendrecht
Antwoorden op vragen over onder meer luchtkwaliteit, geluidshinder en bouwwerkzaamheden.

Wat gaat er gebeuren? En hoe ziet de omgeving er in de toekomst uit? Op deze en meer veelgestelde vragen over het traject A9 Badhoevedorp – Holendrecht zijn de antwoorden hier te vinden.

Verbreding A9 Badhoevedorp – Holendrecht

Waarom wordt de A9 aangepakt?

De A9 tussen Ouderkerk en Aalsmeer werd in 1969 geopend. In 1976 reden er dagelijks 56.500 auto’s over de weg. In 1986 waren dat er 80.000 per dag, in 2014 130.000. De verwachting is dat er tot 2030 dagelijks ruim 160.000 voertuigen over de A9 rijden. Het is de taak van Rijkswaterstaat te zorgen dat al die auto’s vlot en veilig kunnen doorrijden.

Wat verandert er?

De A9 krijgt tussen de knooppunten Badhoevedorp en Holendrecht vier in plaats van drie rijstroken en een wisselbaan. Daarnaast plaatst Rijkswaterstaat nieuwe geluidschermen en wordt de A9 ter hoogte van Amstelveen verdiept aangelegd. Rijkswaterstaat start 2020 met de bouwwerkzaamheden. Eind 2026 rijdt de eerste auto over de verbrede A9.

Wat is de planning?

 • Maart 2017: Tracébesluit (TB) 2017 inclusief Nota van Antwoord getekend door de minister en ter inzage
 • 2017-2018: Procedure behandeling drie beroepen tegen TB2017 door Raad van State
 • 2018-2019: Aanbestedingsprocedure voor toekomstige opdrachtnemers
 • 2019: Uitspraak Raad van State over ingestelde beroepen tegen TB2017
 • 2019: Gunning contract aan een opdrachtnemer
 • 2020: Eerste schop in de grond
 • Eind 2026: Eerste auto’s over de volledig vernieuwde A9

Tracébesluit 2017

Lees ook de factsheet ‘A9 Badhoevedorp – Holendrecht TB 2017‘ (pdf).

Waarom ligt er een tracébesluit 2017?

De weguitbreiding van het gehele traject van Schiphol-Amsterdam-Almere is vastgesteld in het tracébesluit van 2011. Ter hoogte van Amstelveen is dit besluit gewijzigd van een tunnel in een verdiepte ligging. Het ontwerptracébesluit waarin de wijziging is opgenomen is in 2016 ter visie gelegd (Ontwerptracébesluit weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere 2016). De zienswijzen op het ontwerptracébesluit 2016 hebben geleid tot enkele wijzigingen van het ontwerp. Deze zijn verwerkt in het Tracébesluit weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere 2017.

Wat is er anders in het tracébesluit 2017 ten opzichte van het ontwerptracébesluit 2016?

De geluidmaatregelen worden geoptimaliseerd, onder andere door het plaatsen van een extra geluidscherm aan de noordzijde van de A9 ter hoogte van Elsenhove (tussen km 26,11 en 26,42). Het geluidscherm Operabuurt wordt aangesloten op de schermhoogte ter hoogte van Meander, met een hoogte van 9 meter. In afstemming met het Keizer Karel College en de gemeente Amstelveen verbetert het waterhuishoudingsplan op het sportveld van de school.

Bij Meanderflat 4 (ter hoogte van het nieuwe Bovenlandpad) blijven meer garageboxen behouden en aan de westzijde van Amstelveen is ruimte gereserveerd voor de aanleg van twee bushaltes bij de Landscheidingsvaart/Bleekerskade. Een ander verschil tussen het ontwerptracébesluit 2016 en het tracébesluit 2017 is dat bij het tracébesluit 2017 een actueler verkeersmodel is toegepast. Hieruit blijkt een lagere groei van het verkeer tot 2030 dan waar bij het ontwerptracébesluit 2016 vanuit is gegaan. De hoogtes van de geluidschermen aan de buitenzijden van de verdiepte ligging blijven evengoed op de hoogte zoals eerder bepaald in het ontwerptracébesluit 2016.

Kan ik het tracébesluit 2017 nog inzien?

De inzagetermijn is verstreken. Het tracébesluit 2017 lag ter inzage van 21 maart tot en met 2 mei 2017.

Hoe kan ik in beroep gaan?

In beroep gaan tegen het tracébesluit 2017 was mogelijk voor mensen die ook een zienswijze hebben ingediend op het ontwerptracébesluit 2016. Of als men beroep instelde tegen onderdelen van het tracébesluit die in het ontwerptracébesluit 2016 nog niet voorkwamen. Beroepschriften zijn ingediend bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Alle informatie over in beroep gaan, vindt u op de website van Raad van State.

Wat gebeurt er met het beroep?

De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State beoordeelt of de overheid volgens de wet en het geldende recht heeft gehandeld. Een uitspraak van de afdeling bestuursrechtspraak is onherroepelijk. Hiertegen is geen hoger beroep mogelijk.

Luchtkwaliteit

Lees ook de brochure ‘Schonere lucht langs rijkswegen‘ (pdf).

Hoe gaat Rijkswaterstaat om met luchtkwaliteit langs rijkswegen bij dit project?

Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) is de naam van de landelijke aanpak om de luchtkwaliteit te verbeteren in Nederland. Het is een samenwerking van gemeenten, provincies en organisaties van de Rijksoverheid. In het NSL wordt ieder jaar de luchtkwaliteit in kaart gebracht, waarbij alle projecten die voor de luchtkwaliteit van betekenis kunnen zijn worden meegenomen in de berekeningen. Ook de verbreding van de A9 maakt hier onderdeel van uit. Daarnaast meet het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) de luchtkwaliteit op zestig vaste plekken in Nederland. Met deze metingen wordt gecontroleerd of de NSL-berekeningen juist zijn. Als blijkt dat er te veel stikstofdioxide of fijnstof in de lucht komt, wordt door de betrokken NSL-partners in overleg bekeken welke maatregelen getroffen kunnen worden om de luchtkwaliteit te verbeteren.

Welke maatregelen worden genomen om de luchtkwaliteit te verbeteren?

Het project verbreding A9 is opgenomen in het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit. Kenmerk van dit programma is dat er als het ware een optelsom plaatsvindt van de effecten van het project en de maatregelen die – zowel binnen het project als op grotere schaal – worden getroffen, om de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren. Doordat bijvoorbeeld de doorstroming op een weg verbetert en auto’s steeds schoner rijden, is de verwachting dat de luchtkwaliteit verder verbetert. Specifiek voor de A9 geldt dat langs de snelweg en op- en afritten geluidwerende voorzieningen komen, zoals geluidschermen, die de geluidbelasting verminderen. Daarbij hebben deze schermen ook een positief effect op de concentratie van verontreinigende stoffen in de lucht.

Geluidoverlast

Lees ook onze pagina over ‘Geluid langs rijkswegen‘.

Hoe gaat Rijkswaterstaat om met geluidbelasting langs de rijksweg bij dit project?

Rijkswaterstaat is vanuit de Wet milieubeheer verplicht de geluidproductie langs rijkswegen te beheersen. Bij het wijzigen, aanleggen en onderhouden van rijkswegen houdt Rijkswaterstaat altijd in de gaten of het geluid onder de wettelijke vastgestelde plafondwaarde blijft. Zo wordt voorkomen dat de geluidbelasting op woningen niet onbeheerst toeneemt en omwonenden (meer) geluidoverlast ervaren.

Welke maatregelen worden genomen tegen geluidoverlast door de rijksweg?

Langs de rijksweg en op- en afritten komen geluidwerende voorzieningen, zoals geluidschermen die de geluidoverlast – veroorzaakt door de rijksweg – verminderen. De geluidreductie betekent in ieder geval een duidelijke verbetering ten opzichte van de huidige situatie.

Hoe hoog worden de geluidschermen bij Ouderkerk a/d Amstel?

Met de nieuwe geluidschermen en het toepassen van (super)stil asfalt wordt nagenoeg voor alle woningen een toename van het geluid tussen 2010 en 2030 voorkomen, blijkt uit akoestisch onderzoek. Aan de noordzijde van de A9 komen schermen van 5 tot 8 meter hoog. Aan de zuidzijde van de A9 komen geluidschermen van 1 tot 3 meter, vanwege de lagere concentratie aan bebouwing.

Stikstof

Is het stikstofgehalte dat vrijkomt bij de werkzaamheden van de verbreding en verdiepte aanleg van de A9BAHO niet te hoog?

Op 29 mei 2019 heeft de Raad van State geoordeeld dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet als basis voor toestemming voor activiteiten mag worden gebruikt. De PAS-regeling geldt echter alleen voor Natura-2000 gebieden. Langs de A9 tussen Badhoevedorp en Holendrecht liggen geen Natura 2000 gebieden langs de weg. Deze werkzaamheden vallen daarom niet onder de PAS-regeling.

Meer uitleg over PAS vind je hier: https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=pas&deel=0

Verwijderen groen

Om de A9 te kunnen verbreden moet eerst ruimte gemaakt worden. Deze voorbereidende werkzaamheden zijn gestart vanaf1 januari 2020 met onder andere het verwijderen van bomen en struiken langs het tracé. Er worden niet meer bomen gekapt dan strikt noodzakelijk is.

Waar worden de bomen verwijderd?

Ouder-Amstel: Aan de noordkant van de A9 ter hoogte van Ouderkerk aan de Amstel worden bomen gekapt voor de aanleg van nieuwe geluidschermen. Aan de zuidkant worden bomen verwijderd voor de verbreding van de A9. De overige bomen staan onder andere op de locatie ten zuiden van de afrit richting de A2 naar Utrecht.

Amstelveen: In Amstelveen zijn langs het hele tracé bomen verwijderd.

Wanneer wordt het groen verwijderd ter hoogte van Ouderkerk aan de Amstel?

In oktober 2020 beginnen in Ouderkerk aan de Amstel de werkzaamheden buiten zichtbaar te worden. Dan begint de aannemer met het verwijderen van bomen en de aanvoer van zand voor de verbreding van de zuidkant van de A9.

De opdrachtnemer is wettelijk verplicht de wet Natuurbescherming in acht te nemen. Hierin zijn ook eisen opgenomen die rekening houden met het broedseizoen. Bomen waarin vogels nestelen mogen bijvoorbeeld tijdens het broedseizoen niet verwijderd worden .

Worden de bomen een op een gecompenseerd?

Uitgangspunt van Rijkswaterstaat, Amstelveen als Ouder-Amstel is dat alle verwijderde bomen worden gecompenseerd. Dat kan zijn door het planten van een fysieke boom per verwijderde boom maar ook door een financiële bijdrage.

Ouder-Amstel: in het beplantingsplan van Ouder-Amstel kan, door gebrek aan ruimte, echter niet hetzelfde aantal bomen terugkomen voor de gekapte bomen. Wel blijft het uitgangspunt dat waar dat kan, er herplant gaat plaatsvinden, zoveel mogelijk dus. Daarnaast blijven Rijkswaterstaat en de gemeente Ouder-Amstel in overleg over een alternatieve invulling voor wat betreft de hoeveelheid te compenseren bomen die niet kunnen worden herplant. Dan gaat het over bijvoorbeeld financiële compensatie voor het aanleggen van natuurlijkvriendelijke oevers. Dat zijn oevers waarbij naast de waterkerende functie rekening gehouden wordt met natuur en landschap. Een natuurvriendelijke oever heeft vaak een schuin aflopende waterkant, waar planten op kunnen groeien. Deze planten bieden een schuilplaats voor vissen en waterinsecten en zuiveren het water.

In Amstelveen worden de bomen buiten de bebouwde kom door de aannemer namens Rijkswaterstaat gecompenseerd. Hiervoor is al een beplantingsplan opgesteld.  De bomen binnen de bebouwde kom worden door de gemeente Amstelveen namens Rijkswaterstaat gecompenseerd. Het betreft onder meer de beplanting op de drie overkappingen, langs de Mr. F.A. van Hallweg en in het Meanderpark.

De drie overkappingen ter hoogte van Amstelveen worden grotendeels groen ingericht. Het gaat om de  overkappingen bij het Oude Dorp, het Stadshart en de Meander/Bovenlandpad. Daarnaast komt er  bij het Stadshart een Bomenbrug. De beplantingsplannen hiervoor zijn nog niet beschikbaar omdat de beplanting pas na oplevering en overdracht van de gronden aan de gemeente omstreeks 2024-2026 kunnen worden aangebracht. De beplantingsplannen zullen in overleg met de bewoners worden opgesteld.

Hoe wordt omgegaan met de dieren die leven in de bomen?

Op basis van onder meer de zorgplicht uit de Wet natuurbescherming en gedragsregels die horen bij het buiten werkzaamheden verrichten, dient de opdrachtnemer te voorkómen dat  dieren (onnodig) worden gekwetst bij de uitvoering van de werkzaamheden. De Wet natuurbescherming is het kader waaraan de opdrachtnemer zich dient te houden.

Bouwwerkzaamheden 2020 tot 2026

Verbreding rijbaan

In plaats van 3 komen er 4 rijstroken per rijrichting en een wisselbaan vanaf Ouderkerk aan de Amstel tot de A9 Gaasperdammerweg. Hierdoor verbetert de doorstroming en de bereikbaarheid van de gehele noordelijke Randstad.

Verdieping ligging over 1,6 km bij Amstelveen

Bij Amstelveen wordt de A9 over 1,6 kilometer verdiept aangelegd en komen drie overkappingen: één ter hoogte van het Oude Dorp, één ter hoogte van het Stadshart en één ter hoogte van het Bovenlandpad.

Nieuwe geluidschermen

Langs de A9 en bij verschillende op- en afritten wordt in totaal aan 14 kilometer nieuwe geluidschermen aangelegd. Hierdoor vermindert de geluidoverlast en verbetert de luchtkwaliteit in de omgeving van de A9.

Aanpassing kruispunt Keizer Karelweg Amstelveen

De kruising van de Keizer Karelweg met de toe- en afritten van de A9 ligt straks op de overkapping bij het Stadshart. Het huidige viaduct verdwijnt en voor fietsers en voetgangers komt er een brug over het kruispunt. Hierdoor is vlot en veilig verkeer mogelijk.

Voetgangers- en fietserskruising Bovenlandpad Amstelveen

Tussen de Burgemeester Rijnderslaan en de Meander loopt straks een brede fietsers- en voetgangersbrug over de snelweg. Het smalle fietstunneltje verdwijnt.

Hoe voorkomt Rijkswaterstaat schade aan de omgeving door werkzaamheden?

Rijkswaterstaat gaat zorgvuldig te werk bij het uitvoeren van grootschalige wegenbouwprojecten. Om schade aan de omgeving door werkzaamheden te voorkomen, brengt Rijkswaterstaat de schaderisico’s bij dit soort projecten al in een vroeg stadium in beeld. Ook worden werkzaamheden gemonitord. Wilt u meer informatie hierover? Kijk dan op onze pagina over schade monitoring. Hier wordt verder ingegaan op de vraag hoe schademonitoring werkt en waarom wij dit doen.

Wat gebeurt er met de rijstroken, toe- en afritten tijdens de bouwperiode?

Tussen medio 2020 en eind 2026 wordt de weg in fasen verbreed. De A9 blijft gedurende de verbreding en verdiepte aanleg bij Amstelveen beschikbaar voor het verkeer op 2 x 3 doorgaande rijstroken. Alle op- en afritten op de A9 tussen Badhoevedorp en Holendrecht blijven open (op enkele weekend- en nachtafsluitingen na). Dat geldt ook voor de op- en afritten 5 bij de Keizer Karelweg (aansluiting Amstelveen/Stadshart). Aannemer VeenIX zal de op- en afritten bij de start van de werkzaamheden iets verplaatsen naar het oosten zodat ruimte ontstaat om de verdiepte ligging te bouwen ter hoogte van het Stadshart.

Het wordt een periode waarin men onvermijdelijk overlast gaat ondervinden van de werkzaamheden. De gemeente en Rijkswaterstaat zullen er alles aan doen om deze overlast waar dat kan te beperken en zo kort mogelijk te laten zijn.

Wat wordt de bouwwijze en hoeveel hinder komt er?

Medio 2020 start de opdrachtnemer met de werkzaamheden aan de A9. De opdrachtnemer heeft een aantal maatregelen getroffen om de hinder tijdens de uitvoering zoveel als mogelijk te beperken:

 • Zo worden palen voor de verdiepte ligging in Amstelveen zoveel mogelijk geschroefd in plaats van geheid. Dit levert aanzienlijk minder geluidsoverlast op.
 • De palen en damwanden worden ter hoogte van de verdiepte ligging voorgeboord. Dit zorgt ervoor dat het materiaal sneller in de grond zit.
 • Bij het achteruitrijden van bouwverkeer wordt gebruik gemaakt van ‘white noise’ ipv piepjes. Dit geluid is veel minder aanwezig en overheersend.
 • Bouwmaterialen mogen alleen aan- en afgevoerd worden over de A9, dus niet over gemeentelijke wegen (met uitzondering van het werk tbv het verleggen van de (Verlengde) Polderweg)
 • Bij betonpompen en mixers wordt gebruik gemaakt van absorberende geluidschermen.
 • Op tijdelijke wegen (tijdelijke op- en afritten 5) wordt extra stil asfalt gelegd.
 • Het plaatsen van palen en damwanden voor de verdiepte ligging wordt zoveel mogelijk overdag, tussen 8.00 en 16.00 uitgevoerd.
 • De te verwijderen materialen zoals dekken van viaducten worden in delen afgevoerd en op een andere locatie klein gemaakt.

Meer informatie?

Meld u zich aan voor de digitale nieuwsbrief of bel met de landelijke informatielijn: 0800-8002. Om u aan te melden voor deze nieuwsbrieven gaat u naar de website van de Rijksoverheid. Kies hier bij afzenders `Rijkswaterstaat` en bij thema’s voor `Bouwen, wonen en leefomgeving`. Vink aan welke nieuwsbrief of nieuwsbrieven u wilt ontvangen. Voer uw e-mail adres in en klik op ‘Aanmelden’.