Veelgestelde vragen A9 Badhoevedorp – Holendrecht

Veelgestelde vragen A9 Badhoevedorp – Holendrecht
Antwoorden op vragen over onder meer luchtkwaliteit, geluidshinder en bouwwerkzaamheden.

Wat gaat er gebeuren? En hoe ziet de omgeving er in de toekomst uit? Op deze en meer veelgestelde vragen over het traject A9 Badhoevedorp – Holendrecht zijn de antwoorden hier te vinden.

Verbreding A9 Badhoevedorp – Holendrecht

Waarom wordt de A9 aangepakt?

De A9 tussen Ouderkerk en Aalsmeer werd in 1969 geopend. In 1976 reden er dagelijks 56.500 auto’s over de weg. In 1986 waren dat er 80.000 per dag, in 2014 130.000. De verwachting is dat er tot 2030 dagelijks ruim 160.000 voertuigen over de A9 rijden. Het is de taak van Rijkswaterstaat te zorgen dat al die auto’s vlot en veilig kunnen doorrijden.

Wat verandert er?

De A9 krijgt tussen de knooppunten Badhoevedorp en Holendrecht vier in plaats van drie rijstroken per rijrichting en een wisselbaan. Daarnaast plaatst Rijkswaterstaat nieuwe geluidschermen en wordt de A9 ter hoogte van Amstelveen verdiept aangelegd. Rijkswaterstaat start 2020 met de bouwwerkzaamheden. In 2027 rijdt de eerste auto over de verbrede A9.

Hoe diep komt de A9 te liggen?

De diepte van de verdiepte ligging verschilt per locatie.

 • Ter hoogte van de het Bovenlandpad komt de verdiepte ligging op 7 meter onder NAP te liggen, dat is ongeveer 8 meter lager dan de A9 nu ligt.
 • Ter hoogte van het Oude Dorp komt de verdiepte ligging 7 meter onder NAP te liggen, dat is 2 meter lager te opzichte van nu.
 • Ter hoogte van de Keizer Karelweg komt de A9 op 10,6 meter onder NAP te liggen, maar liefst 12 meter lager. Dat komt omdat de A9 nu over de Keizer Karelweg heen gaat en straks verdiept ligt.

Wat is de planning?

 • Maart 2017: Tracébesluit (TB) 2017 inclusief Nota van Antwoord getekend door de minister en ter inzage
 • 2017-2018: Procedure behandeling drie beroepen tegen TB2017 door Raad van State
 • 2018-2019: Aanbestedingsprocedure voor toekomstige opdrachtnemers
 • 2019: Uitspraak Raad van State over ingestelde beroepen tegen TB2017
 • 2019: Gunning contract aan een opdrachtnemer
 • 2020: Eerste schop in de grond
 • 2027: Eerste auto’s over de volledig vernieuwde A9

Tracébesluit 2017

Lees ook de factsheet ‘A9 Badhoevedorp – Holendrecht TB 2017‘ (pdf).

Luchtkwaliteit

Lees ook de brochure ‘Schonere lucht langs rijkswegen‘ (pdf).

Hoe gaat Rijkswaterstaat om met luchtkwaliteit langs rijkswegen bij dit project?

Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) is de naam van de landelijke aanpak om de luchtkwaliteit te verbeteren in Nederland. Het is een samenwerking van gemeenten, provincies en organisaties van de Rijksoverheid. In het NSL wordt ieder jaar de luchtkwaliteit in kaart gebracht, waarbij alle projecten die voor de luchtkwaliteit van betekenis kunnen zijn worden meegenomen in de berekeningen. Ook de verbreding van de A9 maakt hier onderdeel van uit. Daarnaast meet het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) de luchtkwaliteit op zestig vaste plekken in Nederland. Met deze metingen wordt gecontroleerd of de NSL-berekeningen juist zijn. Als blijkt dat er te veel stikstofdioxide of fijnstof in de lucht komt, wordt door de betrokken NSL-partners in overleg bekeken welke maatregelen getroffen kunnen worden om de luchtkwaliteit te verbeteren.

Welke maatregelen worden genomen om de luchtkwaliteit te verbeteren?

Het project verbreding A9 is opgenomen in het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit. Kenmerk van dit programma is dat er als het ware een optelsom plaatsvindt van de effecten van het project en de maatregelen die – zowel binnen het project als op grotere schaal – worden getroffen, om de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren. Doordat bijvoorbeeld de doorstroming op een weg verbetert en auto’s steeds schoner rijden, is de verwachting dat de luchtkwaliteit verder verbetert. Specifiek voor de A9 geldt dat langs de snelweg en op- en afritten geluidwerende voorzieningen komen, zoals geluidschermen, die de geluidbelasting verminderen. Daarbij hebben deze schermen ook een positief effect op de concentratie van verontreinigende stoffen in de lucht.

Geluidoverlast

Lees ook onze pagina over ‘Geluid langs rijkswegen‘.

Hoe gaat Rijkswaterstaat om met geluidbelasting langs de rijksweg bij dit project?

Rijkswaterstaat is vanuit de Wet milieubeheer verplicht de geluidproductie langs rijkswegen te beheersen. Bij het wijzigen, aanleggen en onderhouden van rijkswegen houdt Rijkswaterstaat altijd in de gaten of het geluid onder de wettelijke vastgestelde plafondwaarde blijft. Zo wordt voorkomen dat de geluidbelasting op woningen niet onbeheerst toeneemt en omwonenden (meer) geluidoverlast ervaren.

Welke maatregelen worden genomen tegen geluidoverlast door de rijksweg?

Langs de rijksweg en op- en afritten komen geluidwerende voorzieningen, zoals geluidschermen die de geluidoverlast – veroorzaakt door de rijksweg – verminderen. Ook wordt er op verschillende plekken superstil asfalt aangebracht. De geluidreductie betekent in ieder geval een duidelijke verbetering ten opzichte van de huidige situatie. Kijk voor meer informatie over locatie en hoogte van geluidschermen en soorten asfalt op onze projectatlas https://rws.projectatlas.app/a9baho/map/geluid?map=52.302202,4.844348,13.6,0,0

Hoe hoog worden de geluidschermen bij Ouderkerk a/d Amstel?

Met de nieuwe geluidschermen en het toepassen van (super)stil asfalt wordt nagenoeg voor alle woningen een toename van het geluid tussen 2010 en 2030 voorkomen, blijkt uit akoestisch onderzoek. Aan de noordzijde van de A9 komen schermen van 5 tot 8 meter hoog. Aan de zuidzijde van de A9 komen geluidschermen van 1 tot 3 meter, vanwege de lagere concentratie aan bebouwing.

Stikstof

Is het stikstofgehalte dat vrijkomt bij de werkzaamheden van de verbreding en verdiepte aanleg van de A9BAHO niet te hoog?

Op 29 mei 2019 heeft de Raad van State geoordeeld dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet als basis voor toestemming voor activiteiten mag worden gebruikt. De PAS-regeling geldt echter alleen voor Natura-2000 gebieden. Langs de A9 tussen Badhoevedorp en Holendrecht liggen geen Natura 2000 gebieden langs de weg. Deze werkzaamheden vallen daarom niet onder de PAS-regeling.

Meer uitleg over PAS vind je hier: https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=pas&deel=0

Verwijderen groen

Om de A9 te kunnen verbreden moet eerst ruimte gemaakt worden. Dit gebeurt onder andere door het verwijderen van bomen en struiken langs de A9. In 2020 zijn alle bomen en struiken verwijderd waarvan zeker was dat deze in de weg stonden.  Dit hebben we gedaan op basis van het ‘voorontwerp’ voor de wegverbreding. Voor elk stukje werk binnen het project A9, wordt het voorontwerp verder uitgewerkt naar een definitief ‘uitvoeringsontwerp’. Op basis van dit uitvoeringsontwerp wordt duidelijk waar aanvullend nog gekapt moet worden om de werkzaamheden uit te voeren. Uitgangspunt blijft dat er alleen bomen gekapt worden als het strikt noodzakelijk is.

Waar worden de bomen verwijderd?

Ouder-Amstel: Aan de noordkant van de A9 ter hoogte van Ouderkerk aan de Amstel worden op een later moment bomen gekapt voor de aanleg van nieuwe geluidschermen. Aan de zuidkant zijn  bomen verwijderd voor de extra rijstroken van de A9. De overige bomen staan onder andere op de locatie ten zuiden van de afrit richting de A2 naar Utrecht.

Amstelveen: In Amstelveen zijn langs het hele tracé bomen verwijderd.

Worden de bomen een op een gecompenseerd?

Uitgangspunt van zowel Rijkswaterstaat, Amstelveen als Ouder-Amstel is dat alle verwijderde bomen worden gecompenseerd. Dat kan zijn door het planten van een fysieke boom per verwijderde boom maar ook door een financiële bijdrage.

Ouder-Amstel: alle bomen die verwijderd worden zijn individueel getaxeerd. De waarde van al deze bomen zitten in het zogenaamde Herplantfonds. Het streven is om het volledige bedrag te besteden aan herplant in de directe omgeving. De afweging is gemaakt om niet veel, dicht op elkaar staande jonge aanplant te planten, maar uit te gaan van relatief dure, meer volwassen bomen en struiken. Zo is er bijvoorbeeld in de Ronde Hoep voor gekozen om relatief oudere en daarmee grotere bomen terug te planten. Hierdoor is de weg sneller uit het zicht vanaf de polder gezien. Het zuidelijk talud wordt zo beplant dat het over een aantal jaar na aanplant een dicht, geheel begroeide aanblik biedt. Het exacte aantal terug te plaatsen bomen is nog niet bekend, maar dus ook niet zo relevant. Wel wordt de gehele waarde van de te kappen bomen gecompenseerd in groen. We hebben de afgelopen maanden herplantplannen gemaakt voor de taluds van de A9 en de Polderweg etc. De invulling van het Herplantplan is in samenwerking met RWS en de gemeente opgesteld door een werkgroep. De werkgroep bestond uit bewoners, belanghebbenden en verscheidene belangenorganisaties op gebied van milieu maar bijvoorbeeld ook voor agrarisch belang, zoals Groengebied Amstelland en de Amstelscheg.

Schademanagement

Hoe voorkomt Rijkswaterstaat schade aan de omgeving door werkzaamheden?

Rijkswaterstaat gaat zorgvuldig te werk bij het uitvoeren van grootschalige wegenbouwprojecten. Om schade aan de omgeving door werkzaamheden te voorkomen, brengt Rijkswaterstaat de schaderisico’s bij dit soort projecten al in een vroeg stadium in beeld. Ook worden werkzaamheden gemonitord. Wilt u meer informatie hierover? Kijk dan op onze pagina over schade monitoring. Hier wordt verder ingegaan op de vraag hoe schademonitoring werkt en waarom wij dit doen.

Blijven de A9 en de op- en afritten open tijdens de bouw?

Vanaf 2020 tot en met 2027 wordt de weg in fasen verbreed. De A9 blijft gedurende de verbreding en verdiepte aanleg bij Amstelveen beschikbaar voor het verkeer op 2 x 3 doorgaande rijstroken. Alle op- en afritten op de A9 tussen Badhoevedorp en Holendrecht blijven open (op enkele weekend- en nachtafsluitingen na). Dat geldt ook voor de op- en afritten 5 bij de Keizer Karelweg (aansluiting Amstelveen/Stadshart).

Bouwhinder

Wat wordt de bouwwijze en hoeveel hinder komt er?

Medio 2020 start de opdrachtnemer met de werkzaamheden aan de A9. De opdrachtnemer heeft een aantal maatregelen getroffen om de hinder tijdens de uitvoering zoveel als mogelijk te beperken:

 • Zo worden palen voor de verdiepte ligging in Amstelveen zoveel mogelijk geschroefd in plaats van geheid. Dit levert aanzienlijk minder geluidsoverlast op.
 • Bij het achteruitrijden van bouwverkeer wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van ‘white noise’ ipv piepjes. Dit geluid is veel minder aanwezig en overheersend.
 • Bouwmaterialen mogen alleen aan- en afgevoerd worden over de A9, dus niet over gemeentelijke wegen (met uitzondering van het werk tbv het verleggen van de (Verlengde) Polderweg)
 • Bij betonpompen en mixers wordt gebruik gemaakt van absorberende geluidschermen.
 • Op de tijdelijke extra rijstroken (bypass) wordt tweelaags ZOAB fijn aangelegd
 • Op locaties waar geluidschermen staan en waar nieuwe schermen komen, worden eerst de nieuwe (of tijdelijke) schermen geplaatst voordat de oude verwijderd worden. Zo voorkomen we dat er tijdelijk geen geluidscherm staat.
 • De te verwijderen materialen zoals dekken van viaducten worden in delen afgevoerd en op een andere locatie klein gemaakt.

Meer informatie?

Meld u zich aan voor de digitale nieuwsbrief of bel met de landelijke informatielijn: 0800-8002. Om u aan te melden voor deze nieuwsbrieven gaat u naar de website van de Rijksoverheid. Kies hier bij afzenders `Rijkswaterstaat` en bij thema’s voor `Bouwen, wonen en leefomgeving`. Vink aan welke nieuwsbrief of nieuwsbrieven u wilt ontvangen. Voer uw e-mail adres in en klik op ‘Aanmelden’.