Watercompensatie en natuurvriendelijke oever Amsterdamse Bos

Rijkswaterstaat start binnenkort met de aanleg van een natuurvriendelijke oever bij het Amsterdamse Bos. Om de Schipholbrug te verbreden moeten we meer steunpunten (palen) in de Ringvaart plaatsen. Hierdoor blijft er minder ruimte over voor het water in de Ringvaart. Ter compensatie gaan we aan de oostzijde van de Ringvaart, ten zuiden van de Schipholbrug ‘nieuw’ water aanleggen

Op verzoek van het Amsterdamse Bos combineren we dit met de aanleg van een natuurlijkvriendelijke oever. Daarnaast komen er moeraseilanden onder de brug. Hierdoor ontstaat er één ecologische verbinding vanaf de noordkant van de Schipholbrug tot en met de Bosrandbrug.

Ten noorden van de Schipholbrug ligt al een door Het Amsterdamse Bos aangelegde natuurvriendelijke oever. De natuurvriendelijke oever die ter compensatie wordt aangelegd komt aan de zuidkant van de Schipholbrug (richting de Bosrandbrug). Op verzoek van Het Amsterdamse Bos, wordt het deel er tussenin ook getransformeerd tot natuurvriendelijke oever. Samen met de moeraseilanden ontstaat er op deze manier één ecologische verbinding. Om deze verbinding mogelijk te maken worden circa 70 bomen gekapt. Alle verwijderde bomen worden gecompenseerd (herplantplicht).

Biodiversiteit verrijken

De gemeente Amsterdam wil de biodiversiteit van het Amsterdamse Bos verder verrijken door de aanleg van ecologische verbindingen: natuurvriendelijke oevers, poelen, struwelen en faunapassages onder wegen. Dat sluit aan op de Ecologische Structuur van Amsterdam (Structuurvisie Amsterdam 2040). Een van deze ecologische verbindingszones ligt langs de Ringvaart. In het Bosplan 2020 – 2030, ‘Onderweg naar 100 jaar Amsterdamse Bos’ is de ambitie opgenomen om deze ecologische verbindingszone (EVZ) langs de Ringvaart uit te breiden richting Aalsmeer, tussen de Schipholdraaibrug en Bosrandbrug.

Natuurvriendelijke oevers

Natuurvriendelijke oevers lopen langzaam af en zijn begroeid met water- en oeverplanten. Ze trekken veel diersoorten aan zoals de ringslang, meervleermuis en de waterspitsmuis maar ook libellen, vissen, vlinders, amfibieën en vogels. Langs de Ringvaart worden ook overwinteringsplekken voor ringslangen gerealiseerd.

Bomen verwijderen

Voor de watercompensatie en vervolgens de aanleg van de natuurvriendelijke oever, moeten bomen verwijderd worden. Vooraf wordt bij elke boom een controle uitgevoerd of er vogels broeden en of bomen een nuttige functie hebben voor bijvoorbeeld vleermuizen. Deze bomen blijven staan. Uiteindelijk verwachten we rond de 70 bomen te verwijderen, waarvan 80% noodzakelijk is voor de watercompensatie en 20% op verzoek van de gemeente Amsterdam om een doorgaande ecologische verbindingszone te realiseren. VeenIX start hier naar verwachting eind september mee.

Om ruimte te maken voor de verbreding van de A9 hebben we in 2019 bomen verwijderd waarvan zeker was dat deze in de weg stonden. Dit hebben we gedaan op basis van het ‘voorontwerp’ voor de wegverbreding. Voor elk stukje werk binnen het project A9, wordt het voorontwerp verder uitgewerkt naar een definitief ‘uitvoeringsontwerp’. Op basis van dit uitvoeringsontwerp wordt duidelijk waar aanvullend nog gekapt moet worden om de werkzaamheden uit te voeren. Uitgangspunt blijft dat er alleen bomen gekapt worden als het strikt noodzakelijk is.

Naar werk: Watercompensatie